Ez a cikk több mint egy éve frissült utoljára, ezért lehetséges, hogy a tartalma már elavult. Használd a cikk alján lévő kulcsszavakat vagy a keresőt a frissebb anyagok eléréséhez.

Magyarérettségi megoldások: szövegalkotási rész

5

Arany János Tetemre hívás című balladája, Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című karcolatfüzére és a heorikus életfelfogásról szóló érvelés közül választhattak a vizsgázók a középszintű magyarérettségin. A három téma közül egyet kellett kidolgozni – itt találjátok a szaktanár által kidolgozott vázlatos megoldási javaslatot.

Friss: itt vannak az első infók a 2013-as magyarérettségiről: nyelvészeti szöveget kaptak a diákok

Leszek Kolakowski lengyel filozófus egyik művének részletét, egy Márai Sándor-elbeszélést, valamint egy Berzsenyi Dániel- és egy Vörösmarty Mihály-költeményt kaptak az érettségizők a 2013-as középszintű magyarvizsga második részében.

hirdetés
hirdetés

A szövegértési feladatsor szaktanár által kidolgozott, nem hivatalos megoldását itt nézhetitek meg.

Megoldási javaslat

Témája: a hősiesség, heroikus életfelfogás mellett vagy ellen kell érveket hozni

Fontos, hogy nem a véleményed értékeli a szaktanár, hanem azt, hogy meg tudod-e védeni, indokolni az álláspontodat, illetve megfelelő irodalmi példákat hozol-e.

- először tisztázd a tételt (jelen esetben a Camus-idézetet, s azt, hogy neked mit jelent a heroikus életfelfogás=önfeláldozó magatartás)
- milyen téren, milyen eszmékért áldozhatja fel magát az ember? Pl. a hazáért, szerelméért, családjáért, becsületéért, vallásáért, Istenért stb. vagy időrendben tekints át az összegyűjtött példákat (ókortól napjainkig, vagy tematikusan, pl. hazáért, családért stb.) 
- tisztázd, hogy egyetértesz-e Camus hősével, vagy cáfolod (egynemű álláspontok). Mindkét esetben releváns irodalmi példákat keress!
- ha egyet is értesz és cáfolni is tudod (eltérő álláspontok), logikusan építsd fel a fogalmazást!
- tanácsos megtervezni az érvelés menetét (pl. fokozásos vagy keretes érvelés)
- ne ugyanazt a véleményt fogalmazd meg többféleképp
- a befejezés frappáns összefoglalás is egyben, de lehet idézettel, a téma továbbgondolásával, buzdítással vagy kéréssel zárni

„én nem hiszek a hősiességben…” A heroikus életfelfogás mellett
- ti. az élet értékes, a család, nem az önfeláldozás pl. Odüsszeia világképe
- nincs hatása a túlélőkre az önfeláldozásnak
- a hírnév múlandósága
- a világot nem válthatja meg egy-két önfeláldozó ember, a nép egy befolyásolható tömeg pl. Madách: Az ember tragédiája c. drámai költeményben:
- Miltiádész, a győztes hadvezér elítélése
- a szabadság – eszme eltorzulása jelenik meg a középkori színben pl. a keresztes lovagok fosztogatása
- eretnekmozgalmak – homouzion-homoiuzion)
- a francia forradalom mértéktelen öldöklése (Danton alakja)
- a XIX. század végének drámáiban nevetségesek az eszmék, ill. a polgári élet nem ad lehetőséget a tragédiákra, a nagy eszmék életképtelenek a kisembereknél pl. Ibsen: A vadkacsa c. művében Gregers Werle eszméi miatt hullik szét egy család, vagy ide sorolhatóak Csehov drámái
- Petőfi : Az apostol – Szilveszter feláldozza a családját az eszméért
- Babits Jónás könyve: Jónás nem látja eredményesnek a prófétálását, elégedetlenkedik
- az élet fontos, de a hírnév örök, pl. Akhilleusz választása ill. az Íliász szemlélete
- a magasabb törvényeknek (lelkiismeret, isteni törvények) való megfelelés pl. Antigoné, aki vállalja a halált is, de az isteni elrendelésnek engedelmeskedik, mikor eltemeti testvérét, s szembeszáll Kreónnal, a földi hatalom megtestesítőjével
- pozitív példa adása az utókornak
- vallásért, hitért való áldozat 
- szerelemért való áldozat Shakespeare: Rómeó és Júlia
- a hazáért, kereszténységért való önfeláldozó harc: pl. Balassi Bálint: Egy katonaének vitézei, ill. Zrínyi Miklós hősi halála
- Petőfi költészete, költő-vátesz szerepe (és élete): a szabadságért való önfeláldozás pl. Az apostol
(esetleg Nemzeti dal, A XIX. század költői, ars poeticái és a forradalmi látomásköltészete – de itt nem konkrét szereplőről, hanem a szerző heroizmusáról beszélhetünk)

Megoldási javaslat:

Bevezetés
Arany János a XIX. sz. magyar romantika kiemelkedő alakja.
Balladákat  a nagykőrösi évei 1851-60 (a szabadságharc bukása és Petőfi halála után az egyensúlyhiány, haladásba vetett hit meggyengülése jellemezte) alatt kezdett írni, majd az Őszikék ciklusban ismét.
Nagykőrösi évek balladái: 
a szabadságharc bukása és Petőfi halála után az egyensúlyhiány, haladásba vetett hit meggyengülése jellemezte, lemondó, rezignált hangnem

Őszikék balladái:
az 1870-es évekre jellemző
a művek témája többnyire szerelmi, ill. népi hiedelmek, babonák jelennek meg (Lásd itt: vérző seb)
áthatja a bűn és bűnhődés kérdésköre
A ballada fogalma:
Két típus:
Népballada
Műballada- a romantika korában vált népszerűvé
epikus műfaj, a három műnem keveredése „tragédia dalban elbeszélve”

A ballada jellemzői:
cselekménye sűrített
előadásmódja szaggatott
jellemzi a balladai homály
erős a lélektaniság (a bűn és bűnhődés motívuma)

Az Arany-balladák csoportosítása:

téma szerint:
1. történelmi pl. A walesi bárdok
2. személyes tragédiát bemutatóak/lélektaniak pl. Ágnes asszony

szerkezet szerint:
1. egyszálú pl. V. László
2. két-vagy többszálú pl. Szondi két apródja
3. körkörös pl. Ágnes asszony

A balladák jellemzőinél elegendő csak az adott balladára vonatkoztatni pl. Őszikék-ciklusban keletkezett, személyes tragédiát bemutató, egyszólamú

Tárgyalás
Típus: lélektani ballada, a tragikus ballada középpontjában értékvesztés áll: Benő halála fölösleges, hiszen Abigél szerette
Téma: egy látszólagos gyilkosság ill. a gyilkos utáni nyomozás története, az istenítélet (mint babonás hiedelem) módszerével. A seb a fiú arája jelenlétében kezd vérezni, mire kiderül, hogy – bár nem ő a gyilkos -, de közvetett módon köze van a halálához, hiszen ő adta kedvesének a gyilkos tőrt.
Idő: a középkor (romantikára jellemző a középkori témaválasztás)
Helyszín: „a radványi sötét erdő” és a halott apjának főúri kastélya
Szerkezet: egyszálú, egyszólamú
3 részre osztható:
1. előzmény (1-3. vsz.) a múltra vonatkozik
2. jelen és a nyomozás (4-11. vsz.)
3. Abigél bűnhődése

Előadásmód:
-szaggatott, kihagyások jellemzik pl. Abigél nem tudta hogyan halt meg Benő („szeme villan, s tapad a tőrre”), csak a helyszínen tudatosul benne. Eszerint a tőr átadása és az öngyilkosság között el kellett telnie egy kis időnek, s Abigél nem volt a helyszínen
- balladai homály: Abigél esetében jelenik meg: miért volt Abigélnél tőr? Esetleg előre eltervelte? Vagy csak játszadozott kedvesével? stb.
Abigél esetében jelenik meg a bűn és bűnhődés: bűne a könnyelmű kijelentés („nosza hát!”), s büntetése sem marad el: megőrül „….szeme szokatlan lángot lövell(…)kacag és sír(….)” éppúgy, mint Ágnes asszony, aki szintén csak bűnrészes, s mindkét esetben a büntetés az őrület. (nem emberi, hanem isteni az igazságszolgáltatás)
Verselése: szimultán (időmértékesen és ütemhangsúlyosan is ritmizálható), strófákra tagolt
Rímképlete: a-b-a-b-b
Hangszimbolikájában is utal a középkori hangulatra.

Befejezés
Értelmezése: inkább veszteseket látunk, nem bűnösöket, Benő halála és Abigél megőrülése értelmetlen. A drámaiság a legerőteljesebb a három műnem közül.


Megoldási javaslat:

Fontos itt is,
- hogy ne a novella történetének ismételt leírása, hanem elemzése legyen!
- figyelj a két mű közös és eltérő vonásaira ill. ezek okaira
- a legjobban itt kell figyelni a logikai felépítésre: vagy egymást követően elemezd a műveket, a másodiknál mindig utalj vissza az előzőre
Vagy a két művet az adott szempontoknak megfelelően (pl. tanár, osztálytársak viszonya, cím, helyszín stb.) egymás mellett szerepeljen (ez jobb)
- befejezés: rövid, tömör, összefoglalás ill. válaszadás a címre

Bevezetés

- Karinthy a magyar klasszikus modernség alakja
- A Nyugat I. nemzedékének szerzője
- Kiemelkedő alkotásai az irodalmi paródiái
- Megjelenik az abszurd és a groteszk
- Legjelentősebb alkotása a Tanár úr kérem (1916)

Tárgyalás

Műfaj: karcolat
Cím: témamegjelölő
Ellentétes és párhuzamos is a két novella: szembeállítja a tanár és a diákok viselkedését, viszonyát
Elbeszélői nézőpont:
- Kívülállóként (E/3.) jelenik meg a főszereplő a többiek szemében (A jó tanuló felel)
- néhol azonosul a rossz tanulóval „lelki vívódásait” is ábrázolja
- azonosságok: ugyanabban a szituációban ábrázol két ellentétes jellemet ill. osztályt
A tanár, osztálytársak viszonyulása:
A jó tanulóhoz: szinte patetikus, ünnepélyes hangulatot ábrázol, felnagyít, mitizál Karinthy (gróf- grófnő) - ezek a komikum poétikai eszközei
A rossz tanuló felel c. karcolatban: a lefokozás, kisszerűség megjelenése, a felelés jelentőségének eltúlzása jelenik meg („a halálraítélt…”)
Erősíti a komikumot a rossz tanuló jellemének kifigurázása

A címszereplőkhöz való viszony:
A jó tanuló esetében: távolságtartó, mitizáló (l. a bevezető: „Kérd meg Steinmannt…”), ünnepélyes („ünnepélyes maga a tanár is”) - s ebből fakad a komikum
A rossz tanuló esetében: profanizált, leereszkedő, kisszerű - kisszerű célért „küzd”

Befejezés

Karinthy jelentősége - irodalmi paródiái miatt
Az irodalomhoz való kettős viszonya: egyszerre képes tárgyának rangot adni, ugyanakkor meg is fosztja attól.

Három értékelési szempontnak kell megfelelni: tartalom, szerkezet és nyelvezet.

Tartalmi elvárások:
- a feladat értelmezése
- nyelvi és irodalmi műveltség bizonyítása (releváns példák)
- reflexió, állásfoglalás
- fontos, hogy az egy mű értelmezésénél ill. az összehasonlító elemzésnél NE tartalmat írj, hanem a feladatnak és az elemzési szempontoknak megfelelően dolgozz!

Szerkezet:
- megfelelően tagolt, arányos fogalmazás (felvezetés, tárgyalás, befejezés aránya; a bekezdések szerkesztése)
- rendezett íráskép
- koherens szövegszerkezet (előre- és visszautalások, térbeli és időbeli viszonyok, kulcsszavak stb.)
- az adott terjedelem megtartása (nem több, és lehetőleg nem kevesebb három oldalnál)

Nyelvezet:

- a köznyelvi norma használata (ne legyen benne szleng, divatszó stb.)
- világos, lényegre törő előadásmód
- egységes előadásmód (egyes vagy többes szám, esetleg személytelen lehet, de fontos az, hogy ne váltakozzon)
- olvasható kézírás
- ide számít a helyesírás is (sőt! a szövegértési rész is beleszámít)

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Hozzászólások (5)

Real fan

azért remélem ho nekem is sikerülni fog:D
am ki választotta még az érvelést?

Lajtos László

énis antigonét, iliászt, meg a bibliát hoztam fel irodalmi példának.

menomino

Ez a szövegértési megoldási megoldás több szempontból nem tűnik relevánsnak :S

Új hozzászóláshirdetés

Nyelvoktatás hirdetés

hirdetés
hirdetés

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X