szerző:
Eduline

Kidolgozott filozófia tételek 16 db. - itt készült: SzIE-GTK - terjedelem: 22 oldal

tételcímek:

1. Mi a filozófia? (világkép, világnézet)
A filozófiai gondolkodás kezdeteiről (mágia, mítosz, az ókori görög fil., tudományos világkép hatása)
2. A filozófiai megismerés sajátossága (társadalmi és történelmi meghatározottság,a tudományhoz való viszonya.
  A filozófia hasznáról.
  A filozófia területei (diszcíplinák)
3. A lételmélet problémái.
  Szubsztancia.
  Monizmus, dualizmus, pluralizmus.
  (Az anyag és tudat materialista és idealista értelmezései.)
4. Az emberi tudat természetéről (eredetéről; agy és tudat, test és lélek viszonyáról)
5. Az egyetemes összefüggés és néhány kategóriája I. (okság, teleológia; szükségszerűség és véletlen; jelenség és lényeg)
6. Az egyetemes összefüggés és néhány kategóriája II. (törvény, determinizmus, szabadság; fatalizmus és voluntarizmus)
7. Az egyetemes összefüggés és néhány kategóriája III. (rész és egész, totalitás; holizmus és redukcionizmus; lehetőség és valóság)
8. A filozófia és szakantropológiák viszonya (a teológiai, a filozófiai és a természettudományos antropológia paradigmái)
9. A filozófiai antropológia alapkérdései (az ember onto- és filogenezise; az emberi lényeg; a munka, a társadalmiság, a tudat és a nyelv viszonya, szerepük az ember genezisében)
10. A társadalmi viszonyok és kohéziós szerepük. A társadalom fogalma. A természet –ember- társadalom viszonyáról
11. A társadalom egysége és differenciáltsága; totalitása. A társadalom alrendszerei (gazdaság, politika, szellemi kultúra)
12. Történelemfilozófiai paradigmák I. – Mi a történelem? Az egységes történelem eszméjéről. A történelem hajtóerőiről. Történelmi determinizmus és/vagy indeterminizmus
13. Történelemfilozófiai paradigmák II. – A történelem irányáról (haladás- és körforgáselméletek; historizmus)
14. A politika lényege, fogalma. A társadalmi tagozódás, az érdek és a politika összefüggése. Hatalom és uralom.
15. Politikai rendszer. Az állam kialakulása, ismérvei, viszonya a politikához. Állam és nemzetállam. Civil társadalom. A demokráciáról és a diktatúráról.
16. Az erkölcs lényege, fogalma, társadalmi szerepe. Az erkölcs mint komplex társadalmi jelenség (erkölcsi tudat és erkölcsi gyakorlat). Az erkölcsi felelősségről. Szándék-, tett-, következmény és magatartásetikák.


letöltés