szerző:
Eduline

Nyilvánosságra hozta a 2015-ös emelt szintű szóbeli magyarérettségi tételcímeit az Oktatási Hivatal - fontos, hogy az irodalom- és a nyelvtantételekhez is tartozik egy-egy feladat, valamint egy idézet, bázisszöveg. Ezeket nem teszik közzé a vizsga előtt.

Irodalom

ÉLETMŰVEK
1. Petőfi Sándor lírája és verses epikája 1844 végéig
2. Tematikus, szerkezeti és formai változatosság Arany János balladaköltészetében
3. A lírai nyelv sajátosságai Ady Endre A halottak élén című kötetében
4. A költői magatartásforma változása Babits Mihály életművében a Sziget és tenger (1925) című kötet időszakától
5. Elbeszélői módok és nézőpontok Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötetében
6. József Attila poétikai útkeresése a Nem én kiáltok (1924) című kötet megjelenéséig

PORTRÉK
7. Elégikus létszemlélet Berzsenyi Dániel lírájában
8. Erkölcsi dilemmák és személyes választások Móricz Zsigmond Rokonok című regényében
9. Hagyomány és újítás Radnóti Miklós eklogáiban
10. A megidézés változatai és a költői szerep Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai című alkotásában

LÁTÁSMÓDOK
11. Műfaji hagyomány és barokk szemlélet Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában
12. Jókai Mór romantikus elbeszélői szemléletmódja heroikus regénye, A kőszívű ember fiai alapján
13. Groteszk látásmód Örkény István Tóték című drámájában

KORTÁRS IRODALOM
14 Kapcsolatok, konfliktusok, magatartásformák Szabó Magda Az ajtó című regényében
15. Az emberi kiszolgáltatottság művészi ábrázolása Kertész Imre Sorstalanság című regényében

VILÁGIRODALOM
16. A Biblia néhány jellegzetes műfajának bemutatása
17. A szabadság és boldogság problémája Tolsztoj Anna Karenina című regényében

SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET
18. A konfliktusrendszer és a szerkezet sajátosságai Katona József Bánk bán című tragédiájában
19. Az önismeret drámája: az athéni tragédia sajátosságai Szophoklész Oidipusz király című művében

AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
20. Ifjúsági irodalom, felnőtt regény? Jonathan Swift: Gulliver utazásai

Magyar nyelv

EMBER ÉS NYELV
1. A nyelv mint jelrendszer
2. Szinkrónia és diakrónia a nyelvben

KOMMUNIKÁCIÓ
3. A közvetlen emberi kommunikáció néhány sajátszerűsége
4. A tömegkommunikáció nyelvi sajátosságai és hatása a nyelvhasználatra

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
5. A nyelvművelés és a nyelvtervezés jelentősége, szerepe napjainkban
6. Legfontosabb kéziratos nyelvemlékeink; a Halotti beszéd és könyörgés nyelvi és retorikai jellemzői

NYELV ÉS TÁRSADALOM
7. Egynyelvű szótárak
8. A magyar nyelv területi nyelvváltozatai és a norma
9. A hivatalos nyelv stiláris és grammatikai jellemzői

A NYELVI SZINTEK
10. A szófajváltás, a többszófajúság
11. A névmások szerepe a szövegalkotásban
12. A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel fajtái; a mozaikszók; az összetett szavak helyesírása

A SZÖVEG
13. A szövegkörnyezet mint jelentésalakító tényező
14. A szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői
15. A pragmatikai ismeretek alkalmazása mindennapi szövegek megértésében és alkotásában

A RETORIKA ALAPJAI
16. Hitelesség, hatás, meggyőzési szándék, a manipuláció felismerése, értékelése
17. A spontán megnyilatkozás és a tervezett szöveg különbségei

STÍLUS ÉS JELENTÉS
18. A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, értelmezése
19. Az állandósult nyelvi formák (szólás, szállóige, állandósult szókapcsolatok, nyelvi panelek)
20. Az alakzatok stílushatása; az ismétlés változatai

A tételcímeket az Oktatási Hivatal oldalán is megtaláljátok, a 2015-ös érettségiről szóló legfrissebb cikkeinket pedig itt olvashatjátok el.

Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről!