szerző:
Eduline

Május 2-án kezdődik a 2011-es tavaszi érettségi időszak, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 2. és 8. között tartják. Itt olvashatjátok az idei emelt szintű szóbeli tételek címét történelemből.

Kíváncsi vagy, hány pontot érnél el a töriérettségin? Töltsd ki a Budapesti Corvinus Egyetem Studium Generale próbaérettségijét itt.
I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

1. A magyar gazdaság a XIV – XVI. században
2. Termelési technikák, technológiák a középkori és kora újkori Európában
3. Kapitalizálódás, anyagi kultúra és mindennapi élet az újkori Angliában (XVI – XVIII. század)
4. A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió)
5. Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosikorszak
gazdasága, gazdasági rendszerváltás)

II. Népesség, település, életmód


6. Demográfiai változások Magyarországon a XVIII. században
7. Nemzetiségek és etnikumok a dualizmus korában
8. Budapest fejlődése a hosszú XIX. században
9. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban
10. Demográfiai változások a XX. században

III. Egyén, közösség, társadalom

11. Középkori kultúra (oktatás és tudomány, lovagi kultúra, szerzetesi létforma)
12. A magyar társadalom változásai a honfoglalástól a XIV. századig
13. Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István, Szent László, Könyves
Kálmán, IV. Béla)
14. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete a XVI – XVIII. században
15. Politikai életpályák a XX. századi Magyarországon (Bethlen István, Teleki Pál és Kádár János)

IV. Modern demokráciák működése

16. Az USA kialakulása és alkotmányos fejlődése (1773 – 1870)
17. Az EU főbb intézményei, döntési mechanizmusai
18. A mai magyar demokrácia működése

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

19. Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma - principátus)
20. A kereszténység főbb tanításai, az egyház intézményesülése (I – X. század)
21. A reformáció és a katolikus megújulás
22. A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselői
23. Széchenyi és Kossuth nézetei, programjai a polgári átalakulásért
24. A náci és a bolsevik ideológia

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

25. Törökellenes küzdelmek a XIV – XV. században
26. Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról
27. A napóleoni háborúk és a nemzetközi együttműködés új rendszere (1796 – 1820)
28. Az 1848-as európai forradalmak és a magyar szabadságharc
29. A második világháború és Magyarország
30. Az 1956-os forradalom és nemzetközi háttere

Forrás: Oktatási Hivatal