szerző:
Eduline

Ez a Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 14.

Ez a Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 14.), által üzemeltetett, 10ev.eduline.hu weboldalon elérhető 10 éves az Eduline elnevezésű nyereményjátékra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, az alábbi feltételek szerint.

A Játék szervezője és lebonyolítója a HVG Kiadó  Zrt. (továbbiakban: „Szervező”). A Játékban résztvevő jelentkező (továbbiakban:  a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen „Szabályzat” rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett promóciós nyereményjátékban (továbbiakban: ”Játék”) állandó bejelentett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás alábbiakban meghatározott bármely feltétele.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Ki kell zárni azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Egy játékos csak egy érvényes e-mail címmel regisztrálhat.

2. A Játék leírása

A Játék ideje alatt a 10ev.eduline.hu oldalra érkező látogatóknak abban az esetben van lehetőségük részt venni a Játékban, ha a Játék során megadják adataikat, valamint a megerősítő e-mailben található link segítségével aktiválják azt. A Játékban minden Játékos, aki sikeresen megadta adatait és megerősítette az email címét automatikusan jogosulttá válik egy 10% kedvezményre jogosító kuponkódra, amelyet az onlinetanfolyam.eduline.hu oldalon használhat fel.

A Játékban azok vehetnek részt, akik:

 • a micrositeon található formulán található adatok megadásával beregisztráltak a játékba,
 • elfogadják a Játék szabályzatát
 • feliratkoznak az Eduline valamely hírlevelére
 • valamint hozzájárulnak, hogy a HVG Kiadó Zrt. és partnerei elektronikus levélben marketing céllal megkereshessék a Játékost. 

3. A Játék időtartama

A Játék 2017. december 18. és 2018. február 15. között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig van mód; a Játékhoz történő csatlakozás tehát a Játék teljes időtartama alatt lehetséges.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik és helyesen válaszolnak a tudás alapú kérdésre.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, ezért a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A HVG Kiadó Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a játékot módosítsa, illetve utóbbit megszüntesse.

5. Nyeremények

A Játék nyereményei:

 • 2x1 db Huawei P8 Lite mobiltelefon okoskarkötővel
 • 1 db szállás voucher az Egri Korona Borház és Wellness Hotel Demjénbe
 • 1 db belépőjegy 1 főre 2018-ban a HVG által szervezett a Játékos által választott konferenciára
 • 1 db páros belépőjegy az Editors koncertre az Akvárium Klubba
 • 1 db páros belépőjegy a Trónok harca koncertre a Papp László Budapest Sportarénába
 • 1 db féléves HVG előfizetés
 • 5 db HVG könyvcsomag 10.000 Ft értékben

A Szervező a nyereményre jogosult Játékost és nyereményét sorsolás útján állapítja meg.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A Szervező vállalja, hogy a nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadót a Játékos helyett megfizeti. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával járó és az egyébként azzal kapcsolatban a Játékosnál (nyertesnél) felmerülő költségek megtérítését.

6. Sorsolások

A sorsolás a Szervező székhelyén a Montevideo u. 14-ben kerülnek megrendezésre, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal. Minden nyereményre 1 nyertes, és 2 pótnyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja 2018. február 16. 11.00 óra. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

7. Nyertesek értesítése

Szervező a nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén 2018. február 19-én a játékban megadott e-mail címen értesíti.

A sorsolásos nyereménytől függetlenül a játékban minden sikeresen regisztráló Játékos egy 10%-os kuponkód ajándékot kap, amit Szervező e-mailben küld el a regisztrációkor megadott e-mail címre.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása, amelyet a nyereményről szóló értesítésre adott válasz e-mailben tehet meg a Nyertes. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Szervező a nyereményeket kizárólag egy alkalommal, a Játékos által megadott Magyarországi lakóhelyére vagy tartózkodási helyére postázza. A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért. Kézbesítéssel kapcsolatos reklamációt kizárólag a kézbesítő vállalkozással szemben támasztható. A fentiek értelmében, amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű  magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervező-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

9. Adatkezelés

A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Játékhoz szükséges és általa megadott személyes adatait a Szervező, mint adatkezelő a játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

Direkt Marketing célú hozzájárulás

Regisztrációjával a Játékos előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a regisztráció során megadott, vagy korábban jogszerűen a Szervező birtokába jutott személyes adatait (azonosító adatok; elérhetőségek), közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából is kezelje, azaz saját, illetve a vele szerződésben álló harmadik felek személyre szabott üzleti ajánlatával a Regisztrálót a megkeresse.

A játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által rögzített felületeken vonhatja vissza.

Adatkezelés időtartama:

A Szervező a sorsolásos nyereményjátékhoz szükséges adatokat a nyereményjáték végéig, illetőleg a nyeremények átadásáig, vagy – ha ez előbb megtörténik - az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig; a direkt marketing célokra rendelkezésre bocsátott adatokat pedig a Játékos által történt visszavonásáig használhatja fel a Szabályzatban foglalt célokra. A Játékos tudomásul veszi azonban, hogy a Játékból való kizárását vonja maga után, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. A Játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által rögzített felületeken vonhatja vissza.

Személyes adatok megismerhetősége

Szervező a Játékos személyes adatait a személyes felhatalmazása, illetőleg törvényi kötelezettség hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja, nem adja át .

Adatbiztonság:

Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, illetőleg a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Játékos személyes adatainak kezelését és védelmét a legnagyobb gondossággal, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja. és Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, vagy helyesbítését.

A microsite üzemeltetője az Innoweb Kft. (székhely: 9700, Szombathely, Géfin Gyula utca 22. Adószám: 12706246-2-18 Cégjegyzékszám:18-09-104807), amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló tv. értelmében a Szervező adatfeldolgozójaként jár el.

A tárhely szolgáltatója E. N. S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em. Telefon: +36-20-222-0011Fax: +36 1 999-1750, adószám:14032868-2-42 Cg.:01-10-046975, amely az Innoweb Kft. adatfeldolgozójaként jár el. 

10. Felelősség

A regisztrációs hiányosságokért (név-, címelírás, stb.), valamint az értesítési, vagy nyereményátadási késedelmeskedésért a Szervezőt nem terheli felelősség. A nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért a Játékos a gyártóhoz, vagy a Szervező által megadott kereskedőhöz fordulhat jótállási és szavatossági igénnyel.

A Szervezőt nem terheli kártérítési, kártalanítási felelősség a Játék, illetőleg a lebonyolítás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Szervezőt nem terheli felelősség továbbá ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, így különösen (de nem kizárólagosan), ha ez az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással összefüggésben keletkezett. 

11. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzatnak a Játék megkezdését megelőző módosítására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig érhető el a weboldalon.